Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.
Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:
1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
3) viešai.
 
Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje-darželyje „Rūtelė” teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris yra patvirtintas Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė” direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno mokykloje- darželyje „Rūtelė” teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustato informacijos apie Kauno mokykloje-darželyje „Rūtelė” (toliau – Mokykla-darželis) galimai rengiamus, padarytus ar
daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Mokyklos-darželio vidiniu  informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – vidinis kanalas), jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką. Informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti asmuo, kurį su Mokykla-darželiu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Mokykloje-darželyje, ją gali pateikti  Mokyklos-darželio vidiniais kanalais: 
1. Elektroniniu paštu: pranesimai@rutele.kaunas.lm.lt,
2. Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galima tiesiogiai atvykus į Mokyklą-darželį, adresu Kalniečių g. 167, Kaunas,
3. Paštu: informaciją apie pažeidimą galima atsiųsti paštu: adresu Kalniečių g. 167, Kaunas, LT- 50152; ant voko nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
 
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Atnaujinta: 2019-12-15
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
2. 09.00 - 09.45
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50