Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Priėmimo tvarka

PRIĖMIMAS Į  PIRMAS KLASES

Priėmimas į pradines klases bus vykdomas pagal „Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše“ nurodytus kriterijus.

Prašymai bus pildomi tinklapyje https://imokykla.kaunas.lt nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 valandos. 

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Komplektuojamų klasių skaičius:


 

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Komplektų sk.

3

3

3

2

Mokinių sk.

44

75

83

57

Laisvos vietos

 

-

-

-

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 332471:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Petraitienė, rutelesdm@rutele.kaunas.lm.lt 

komisijos sekretorė – vaiko gerovės komisijos atstovė, logopedė Asta Melienė

komisijos nariai:

mokytojų tarybos narė Alma Balandienė

mokyklos tarybos atstovė Rūta Tulienė

metodinės grupės atstovė Gražina Verikienė

Mokyklai priklausanti teritorija šiuo metu tikslinama.

Artimiausios mokyklos teikiančios pradinį ugdymą

Adresas

Klasės

Kauno Kazio Griniaus progimnazija

https://www.kgm.lt/

Šiaurės pr. 97, Kaunas

Nuo 1 iki 8 klasės

Kauno Žaliakalnio progimnazija

https://www.zaliakalniopm.kaunas.lm.lt/

Širvintų g. 15, Kaunas

Nuo 1 iki 8 klasės

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija

https://www.gediminas.kaunas.lm.lt/

Aukštaičių g. 78, Kaunas

Nuo 1 iki 12 klasės

Kauno Pilėnų progimnazija

https://www.pilenai.kaunas.lm.lt/

Šiaurės pr. 73, Kaunas

Nuo 1 iki 8 klasės

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

https://www.brazdzionis.kaunas.lm.lt/

Partizanų g. 22, Kaunas

Nuo 1 iki 8 klasės

Kauno Simono Daukanto progimnazija

https://www.daukantas.kaunas.lm.lt/

Taikos pr. 68, Kaunas

Nuo 1 iki 8 klasės

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

https://www.mazvydas.kaunas.lm.lt/

Šiaurės pr. 55, Kaunas

Nuo 1 iki 8 klasės

PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

Darželinukų ir priešmokyklinukų priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimo tvarkos aparašu

http://www.kaunas.lt/svietimas/istaigos/

Papildymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77add160eb7111e58deaaf0783ebf65b2

Pakeitimas 

PRIĖMIMAS Į DARŽELIO GRUPES

Priėmimas į darželio grupes vykdomas, vadovaujantis 2016 m. kovo 15 d. kauno miesto tarybos sprendimu nr. t-112 „dėl kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo nr. t-331 „dėl centralizuoto vaikų priėmimo į kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

Sudarant priimamų vaikų sąrašus:
Laikomasi eiliškumo pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo Savivaldybės duomenų bazėje datą ir laiką principo, taip pat šių principų:

Pirmenybė teikiama šiems vaikams:

 1. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
 2. rotuojamų (perkeliamų) karių vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
 3. įvaikintiems 3-6 metų vaikams;
 4. vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
 5. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (Pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
 6. vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
 7. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę, nurodytą 1 ir 2 punkte. Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę 3-7 punktuose, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise pagal 3-7 punktus, prašymus turi pateikti iki einamųjų metų, kuriais tvirtinamas priimamų vaikų sąrašas, kovo 1 d.  Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 dienos. Jei bus laisvų vietų, šie sąrašai galės būti papildomi visus metus.

Internetinėje svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/ galima rasti informaciją: informaciją tėvams, statistinę informaciją, informaciją apie įstaigas, informaciją apie laisvas vietas.

 

Darželinukų priėmimui priskirta aptarnavimo teritorija netaikoma!

Atnaujinta: 2019-12-02
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50