Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Atestacijos komisija

Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Atestacijos komisijos funkcijos:

 • teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;
 •  pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui/valdymo organui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą.
 •  tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;
 •  svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams. ir galėti priimti sprendimus:
 •  suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;
 • suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinę kategoriją;
 • nesuteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui kvalifikacinės kategorijos;
 • siūlyti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;
 • svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;
 • atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal atestacijos programą) ar mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą gavus motyvuotą mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams;
 • svarstyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo

Atestacijos komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretorius registruoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pateiktus dokumentus, rengia balsavimo biuletenius (esant slaptam balsavimui), rašo posėdžių protokolus, pagal institucijos vadovo patvirtintas kvalifikacines kategorijas išrašo atestacijos pažymėjimus.

 • Jolanta Petraitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
 • Asta Melienė, logopedė metodininkė – sekretorė;
 • Rita Žiaukienė, mokyklos tarybos atstovė – komisijos narė;
 • Laura Papievienė, švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė – komisijos narė;
 • Alma Balandienė, pradinių klasių mokytoja – komisijos narė.

 Kontaktinis tel. ( 8 37 ) 33-24 -71

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroniniai dienynai
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 09.00 - 09.45
 • 3. 10.00 - 10.45
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50