Kauno mokykla-darželis „Rūtelė”

Įsivertinimai

Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimas 2018 - 2022 2024-03-06 07:35:29 465.24 KB
2017 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:30 21.4 KB
2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:31 38.35 KB
2015 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:31 32.4 KB
2014 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:32 47.5 KB
2013 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados 2024-03-06 07:35:32 49 KB

 

2012 m. plačiojo vidaus audito įsivertinimo išvados

Privalumai

Trūkumai

Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai

1.Mokyklos kultūra. Etosas

1.1.2 Tradicijos ir ritualai

1.1.4 Bendruomenės santykiai

4. Pagalba mokiniui

4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas

 

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas

 

2. Ugdymas ir mokymasis

2.4. Mokymosi kokybė

2.4.1. Mokymosi motyvacija

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant

4. Pagalba mokiniui

4.5. Tėvų pedagoginis švietimas

4.5.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

 

4.5.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

Giluminio įsivertinimo išvados

Komentaras: praėjusiais metais buvo tirta dvi sritys:

4.3.2 Gabių vaikų ugdymas.

Įstaigos internetiniame puslapyje patobulinta skiltis, skirta spec. poreikių vaikams ir mokiniams; atnaujintos ugdymo priemonės. Gabiausiems mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti mokyklos "Žiniuko" konkurse, anglų k., pasaulio pažinimo, matematikos ir kalbų olimpiadose „Kengūra 2012“, neformalaus ugdymo užsiėmimuose. Kiekvienais mokslo metais, suformavus pirmas klases, išryškėja vis nauji gabūs mokiniai. Tokių vaikų daugėja. Bandyta gabius vaikus burti į klubus pagal jų poreikius. Šis darbas pasiteisino, tačiau dar nėra reikalingo įdirbio. Kad ši sistema veiktų – reikalinga pradėtą veiklą tęsti.

 

4.5.2 Tėvų švietimo politika

Tėvų švietimui panaudota IT. Surinkti ir suvesti 1-4 klasių mokinių tėvelių el. adresai. Aktualūs straipsniai pedagogine tema, patarimai, pranešimai ir kt. tėveliams išsiunčiami tokiu būdu. Tai tėvams ir pedagogams priimtina ir patogu.

Du kartus metuose ( pirmam ir antram pusmečiui pasibaigus) individualaus pokalbio metu mokinių tėveliai supažindinami su mokinio pasiekimais. Pokalbiuose tėveliai dalyvauja 100 %.

Kiekviena klasė organizuoja sporto šventę “Aš, tėtis ir mama esam sportiška šeima”, dažnos kartu tėvelių ir mokytojų vedamos pamokos.

Reikia du kartus metuose tėvams rengti psichologų paskaitas vaiko pažinimo, pedagoginio auklėjimo klausimais.

 

Tobulintinos sritys 2013 metais :

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas,

4.5.2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika

 

 

2011 metų plačiojo audito apibendrintų rezultatų lentele

 

1 lygis

2 lygis

3 lygis

4 lygis

Pastabos

1. Mokyklos kultūra

 

 

 

4,8 %

 

45,9 %

 

49,2 %

 

Išryškėjo 4 lygis

2.Ugdymas ir mokymaisis

 

6 %

56,8 %

37 %

Išryškėjo 3 lygis

3. Pasiekimai

 

 

2,2 %

58,9 %

38,83 %

Išryškėjo 3 lygis

4. Pagalba mokiniui

 

2,7 %

21,2 %

46,3 %

29,6 %

Išryškėjo 3 lygis

5. Mokyklos strateginis valdymas

 

13,1 %

48,4 %

48,4 %

3 ir 4 lygiai įvertinti vienodai

 

Privalumai

 

Trūkumai

Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai

2011/2012 m. m.

1. Mokyklos kultūra

1.1. Etosas

1.1.2 Tradicijos ir ritualai

1.1.4 Bendruomenės santykiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pasiekimai

3.2 . Mokymosi pasiekimai

3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė

 

4. Pagalba mokiniui

4.4. Pagalba planuojant karjerą

4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį

4.4.3 profesinis švietimas

 

4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas

4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas

 

4.5. Tėvų pedagoginis švietimas

4.5.2. Tėvų švietimo politika

 

 

 

4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas

 

4.5. Tėvų pedagoginis švietimas

4.5.2. Tėvų švietimo politika

 

 

 

 

 

 

 

2011 metų plačiojo audito apibendrintų rezultatų lentelė

1 lygis – nepatenkinamai
2 lygis – patenkinamai
3 lygis – gerai
4 lygis – labia gerai

 

Atnaujinta: 2024-02-22
  • Elektroniniai dienynai
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pertrauka
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 09.00 - 09.45
  • 3. 10.00 - 10.45
  • 4. 11.05 - 11.50
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50